Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie http://www.pcbc.gov.pl

& 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady świadczenia usług przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacja S.A. ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa; tel.: +48 22 46 45 200, email: pcbc@pcbc.gov.pl, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000144813, NIP 951-20-63-356, REGON 015276609, zwanej dalej „PCBC”, osobom, które korzystają z serwisu internetowego dostępnego w domenie www.pcbc.gov.pl
 2. Regulamin został wprowadzony przez PCBC w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i stanowi Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy PCBC a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

& 2 Definicje i Skróty

1.Określone poniżej terminy, zapisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Polityka prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych w Serwisie;
 3. Polityka Cookies – dokument określający cele w jakich mogą być zapisywane i przechowywane Pliki cookies w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Usługobiorców przez PCBC oraz inne podmioty, działające za zgodą lub na zlecenie PCBC, warunki na jakich Usługobiorca może decydować o zapisaniu albo usunięciu Plików cookies, w tym wyrazić zgodę na ich zapisanie;
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie www.pcbc.gov.pl;
 5. Usługa – jedna z usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie;
 6. Zgłoszenie – zespół czynności niezbędnych do podjęcia ze strony Usługobiorcy, aby umowa o świadczenie Usługi, o której mowa w 3 ust.1pkt 1.1), mogła zostać nawiązana z Usługodawcą;
 7. Usługobiorca – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, a w przypadku Usług wymagających interakcji z Serwisem, osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis, która ukończyła 16 rok życia;
 8. Usługodawca – PCBC;
 9. Proces rekrutacyjny – rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez PCBC działania polegające na pozyskiwaniu informacji za pośrednictwem Serwisu o kandydatach do pracy w PCBC;
 10. Pliki cookies – pliki zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowych Usługobiorcy, podczas odwiedzin Usługobiorcy w Serwisie, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach Serwisu;URL (ang. Uniform Resource Locator) – ujednolicony format adresowania (określania lokalizacji) zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Standard URL opisany jest w doku
 11. mencie RFC 1738; przykład prostego adresu URL – http://www.wikipedia.org/wiki/URL;
 12. SSL – (ang. Secure Socket Layer) to protokół sieciowy, który umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń pomiędzy przeglądarką internetową, a serwerem na którym znajduje się strona internetowa. Zapewnia tym samym poufność wszystkim przesyłanym w obie strony informacjom.
 13. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2);
 14. Uśude – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 15. Ustawa – Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648).

2.Użyte w Regulaminie, Polityce prywatności oraz Polityce Cookies pojęcia, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się małą literą i nie są w nim zdefiniowane, takie jak:

 1. „administrator”, „podmiot przetwarzający”, „strona trzecia”, „dane osobowe”, „przetwarzanie” mają takie samo znaczenie jak w art. 4 RODO
 2. „telekomunikacyjne urządzenie końcowe” maja takie znaczenie jakie nadaje im art. 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne
 3. „informacja handlowa”; „środki komunikacji elektronicznej”; „system teleinformatyczny” mają takie znaczenie jakie nadaje im art. 2 uśude

& 3 Rodzaj i zakres usług

 1. Usługodawca oferuje dwa rodzaje usług:
  1. Wymagające interakcji Usługobiorcy z Serwisem;
  2. Nie wymagające interakcji Usługobiorcy z Serwisem.
 2. Usługi wymagające interakcji z Serwisem to:
  1. Zgłoszenie udziału w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym ofert pracy;
  2. Zgłoszenie udziału w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym ofert współpracy;
  3. Zgłoszenie udziału do obycia praktyk;
  4. Zgłoszenie oferty współpracy ekspertów w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych
  5. Zgłoszenie pytań lub żądań informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego „Zadaj pytanie”;
  6. Zgłoszenie żądania otrzymywania informacji o nowych wydarzeniach/ofertach/promocjach poprzez Newsletter;
  7. Zamówienie informacji handlowej poprzez formularz „Zapytaj o ofertę”.
  8. Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym oferowanym przez PCBC poprzez formularz „KARTA ZGŁOSZENIA na szkolenie otwarte” podpięty na stronie każdego oferowanego szkolenia
 3. Usługi niewymagające interakcji z Serwisem to usługa umożliwiająca zapoznanie się z treścią publikowaną w Serwisie oraz pobrania plików.
 4. Usługobiorca może również dokonać zmiany wersji językowej Serwisu. Zakres świadczenia usług w różnych wersjach językowych może się różnić. Określa go regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dedykowany dla danej wersji językowej.

& 4 Usługa zgłoszenia udziału w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym ofert o pracę

 1. Usługa zgłoszenia udziału w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. dostępna z adresu: https://www.pcbc.gov.pl/pl/kariera w zakładce Oferty pracy;
  2. pozwala na przekazanie do PCBC danych potrzebnych do wzięcia udziału w jednym lub wielu postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych aktualnie przez PCBC, których ogłoszenia znajdują się pod ww. adresem;
  3. pozwala na przekazanie do PCBC danych potrzebnych do wzięcia udziału w przyszłych i nieokreślonych na daną chwilę procesów rekrutacyjnych;
  4. umożliwia przekazanie danych oraz pliku CV poprzez formularz kontaktowy dostępny w danym ogłoszeniu pod przyciskiem „Aplikuj”.
 2. PCBC kontaktuje się z osobami wskazanymi w zgłoszeniu rekrutacyjnym w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, korzystając z danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) przekazanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym nie gwarantuje, że osoba wskazana w zgłoszeniu rekrutacyjnym uzyska zatrudnienie.

& 5 Usługa zgłoszenia udziału w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym ofert współpracy

 1. Usługa zgłoszenia udziału w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. dostępna z adresu: https://www.pcbc.gov.pl/pl/kariera w zakładce Oferty współpracy;
  2. pozwala na przekazanie do PCBC danych potrzebnych do wzięcia udziału w jednym lub wielu postępowaniach rekrutacyjnych dotyczących ofert współpracy prowadzonych aktualnie przez PCBC, których ogłoszenie znajdują się pod ww. adresem.
  3. pozwala na przekazanie do PCBC danych potrzebnych do wzięcia udziału w przyszłych i nieokreślonych na daną chwilę procesów rekrutacyjnych;
  4. umożliwia przekazanie danych oraz pliku CV poprzez formularz kontaktowy dostępny w danym ogłoszeniu pod przyciskiem „Aplikuj”.
 2. PCBC kontaktuje się z osobami wskazanymi w zgłoszeniu rekrutacyjnym w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, korzystając z danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) przekazanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym nie gwarantuje, że z osobą wskazaną w zgłoszeniu rekrutacyjnym PCBC podpisze umowę o współpracy.

& 6 Usługa zgłoszenia udziału do odbycia praktyk

 1. Usługa zgłoszenia udziału w do odbycia praktyk:
  1. dostępna z adresu: https://www.pcbc.gov.pl/pl/kariera w zakładce Praktyki;
  2. pozwala na przekazanie do PCBC danych potrzebnych do wzięcia udziału w jednym lub wielu postępowaniach skierowanych do stażystów, które są lub będą prowadzone w przyszłości przez PCBC.
  3. pozwala na przekazanie do PCBC danych potrzebnych do wzięcia udziału w przyszłych i nieokreślonych na daną chwilę procesów rekrutacyjnych;
  4. umożliwia przekazanie danych poprzez formularz kontaktowy dostępny w danym ogłoszeniu pod przyciskiem „Aplikuj”.
 2. PCBC kontaktuje się z osobami wskazanymi w zgłoszeniu do odbycia praktyk w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, korzystając z danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) przekazanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu do odbycia praktyk nie gwarantuje, że osoba wskazana w zgłoszeniu uzyska status stażysty.

& 7 Zgłoszenie oferty współpracy ekspertów w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych

 1. Usługa zgłoszenia zamiaru podjęcia współpracy jako ekspert w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych:
  1. dostępna na stronie głównej pcbc.gov.pl pod przyciskiem „Dołącz do nas jako ekspert…”
  2. pozwala na przekazanie do PCBC zgłoszenia chęci podjęcia współpracy za pośrednictwem formularza dedykowanego do tego celu.
 2. PCBC kontaktuje się z osobami, które zwróciły się z prośbą o podjęcie współpracy w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, korzystając z danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) przekazanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zgłoszenie oferty współpracy nie gwarantuje, że z osobą wskazaną w zgłoszeniu PCBC podpisze umowę o współpracy.

& 8 Usługa zgłoszenia pytań lub żądań informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego ‘Zadaj pytanie”

 1. Usługa zgłoszenia pytań lub żądań informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego :
  1. dostępna na stronie pcbc.gov.pl pod przyciskiem „Zadaj pytanie”
  2. pozwala na przekazanie do PCBC pytań lub prośby o informację za pośrednictwem formularza dedykowanego do tego celu.
 2. PCBC kontaktuje się z osobami, które zwróciły się z pytaniem lub żądaniem informacji w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, korzystając z danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) przekazanych za pośrednictwem Serwisu.

& 9 Zgłoszenie żądania otrzymywania informacji o nowych wydarzeniach/ofertach/promocjach poprzez Newsletter

 1. Usługa zgłoszenia żądania otrzymywania informacji o nowych wydarzeniach/ofertach/promocjach:
  1. dostępna na stronie pcbc.gov.pl pod przyciskiem „Zapisz się na Newsletter”:
  2. pozwala na przekazanie do PCBC zgłoszenia żądania aktualnych informacji o nowych wydarzeniach organizowanych przez Spółkę /ofertach/promocjach.
 2. PCBC przekazuje osobom, które pozostawiły swoje dane w formularzu dostępnym na stronie www.pcbc.gov.pl pod przyciskiem „Zapisz się na Newsletter”: informacje o nowych wydarzeniach organizowanych przez Spółkę /ofertach/promocjach.

& 10 Zamówienie informacji handlowej

 1. Usługa zamówienia informacji handlowej:
  1. dostępna poprzez formularz „Zapytaj o ofertę”, który podpięty jest na poszczególnych stronach produktowych na stronie: pcbc.gov.pl przykład: https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-systemow-zarzadzania/pluslugicertyfikacja-systemow-zarzadzaniapn-iso-45001
  2. pozwala na przekazanie do PCBC zgłoszenia chęci otrzymywania na wskazany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji handlowej od PCBC.
 2. Informacje handlowe będą przekazywane na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wskazany do tego celu przez Usługobiorcę.

& 11 Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwarty oferowanym przez PCBC

 1. Usługa zgłoszenia udziału w szkoleniu otwartym:
  1. dostępna poprzez formularz „Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte”, który dostępny jest na poszczególnych stronach szkoleń otwartych oferowanych przez PCBC.
  2. pozwala na przekazanie do PCBC zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu otwartym na adres poczty elektronicznej opiekuna danego szkolenia.
 2. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie przekazywane na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wskazany w karcie zgłoszenia przez Usługobiorcę.
 3. Szczegółowe zasady udziału w szkoleniu są opisane w odrębnym REGULAMINIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM, który dostępny jest na stronie https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/szkolenia w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w każdym formularzu Karty zgłoszenia na szkolenie.

& 12 Warunki świadczenia usług

 1. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu: www.pcbc.gov.pl
  1. Wymagania sprzętowe:
   1. Komputer stacjonarny, laptop, smartfon umożliwiający transfer danych przez Internet
  2. Wymagania programowe:
   1. Usługa poczty elektronicznej
   2. Usługi JavaScript, Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.
   3. Przeglądarka internetowa wspierająca protokół HTML 5, np. Internet Explorer 11.0, Chrome 34, Safari 14.1, FireFox 29, Egde 91 lub wyższej;
   4. Program do obsługi plików PDF, np. Adobe®Reader
  3. Pliki, które Usługobiorca może przesłać za pośrednictwem Serwisu to pliki o następujących formatach pdf.
  4. Plik, przesyłany przez Usługobiorcę nie może mieć większego rozmiaru niż: (max 450Kb)
 2. Umowa na usługi jest zawierana w języku polskim.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy;
  3. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
  4. dostarczania za pośrednictwem Usług świadczonych w Serwisie treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy.
 4. Komunikacja pomiędzy Usługobiorcą, a serwerem za pośrednictwem którego PCBC świadczy Usługi, w tym także przesyłanie plików, podlega zabezpieczaniu techniką kryptograficzną polegającą na szyfrowaniu połączenia pomiędzy serwerem na którym działa Serwis a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, z którego korzysta Usługobiorca (tzw. protokół SSL).
 5. PCBC będzie na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Usługobiorcy zapisywał, przechowywał i uzyskiwał dostęp do informacji, które są konieczne do dostarczenia Usługi oferowanej Usługodawcy.
 6. Niezależnie od informacji, zapisywanych w celach, o których mowa w ust. 4 PCBC będzie mógł za zgodą Usługobiorcy zapisywać na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacje, które nie są niezbędne do korzystania z Usług.
 7. Szczegółowe warunki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji, o których mowa w ust. 4 i 5, celów ich wykorzystania oraz możliwości zmiany ustawień w tym zakresie przez Usługobiorcę PCBC określił w Polityce Cookies dostępnej pod adresem https://www.pcbc.gov.pl/pl/polityka-cookies
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usług.
 9. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

& 13 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu oraz ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego, z którego korzysta, przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu zmniejszenia podatności telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Usługobiorcy na zagrożenia związane z zainfekowaniem systemu teleinformatycznego, Usługodawca rekomenduje zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 5. Dane osobowe Usługobiorców korzystających z Usług są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://www.pcbc.gov.pl/pl/polityka-prywatnosci

& 14 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Usług oferowanych w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usług niewymagających interakcji z Usługobiorcą rozpoczyna się z chwilą wywołania w oknie przeglądarki adresu URL Serwisu przez Usługobiorcę, a kończy z chwilą opuszczenia Serwisu przez Usługobiorcę.
 3. Korzystanie z Usług wymagających interakcji z Usługobiorcą wymaga, aby Usługobiorca był osobą fizyczną, która ma ukończone przynajmniej szesnaście lat.
 4. Umowa o świadczenie o której mowa w 3 ust.1 pkt 1.1), zostaje zawarta pod warunkiem:
  1. zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności dostępnych w Serwisie
  2. wypełnienia pól, które oznaczone są czerwoną gwiazdką – „*”
  3. zaznaczenia check-boxu „Potwierdź, że nie jesteś robotem”
  4. kliknięcia przycisku „Wyślij”
  5. otrzymania od Usługobiorcy potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wysłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu
 5. Zgłoszenie jest potwierdzane przez PCBC poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej podany w odpowiednim formularzu dedykowanym do danej Usługi informacji o jego przyjęciu. Podanie nieprawidłowego adresu lub adresu innej osoby może doprowadzić do niepotwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia i nienawiązania kontaktu z Usługobiorcą, co może skutkować, nieuwzględnieniem Usługobiorcy np. w postępowaniu rekrutacyjny, stażowym, czy ofertowym zmierzającym do podjęcia współpracy.
 6. Usługi wymagające interakcji z Usługobiorcą, to co do zasady usługi jednorazowe realizujące się w chwili wysłania Zgłoszenia i otrzymaniu potwierdzenia jego przyjęcia, a kończące się najpóźniej z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, przy wykorzystaniu której Usługobiorca korzysta z Serwisu.
 7. Rezygnacja z usługi przesyłania informacji handlowej następuje poprzez:
  1. przesłanie na adres iod@pcbc.gov.pl lub adres marketing@pcbc.gov.pl z adresu poczty elektronicznej, na który wysyłane są informacje handlowe wiadomości elektronicznej z informacją o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowej

& 15 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bduda@pcbc.gov.pl
 2. Jedną z przesłanek do ustalenia, że Usługa nie doszła do skutku na zasadach określonych w Regulaminie, jest brak potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

& 16 Zmiana Regulaminu, postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w stopce strony na każdej stronie Serwisu.
 2. O elektroniczną wersję Regulaminu można poprosić również kontaktując się na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko